Các Chính sách hỗ trợ của nhà nước khi áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản

12/11/2015 nhatkhoa 0

Hỏi: Nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ việc áp dụng VietGAP? Theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/10/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg; Thông tư 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2012 về Ban hành Danh mục […]