Hỏi Cách phát hiện bò lấy giống thành công?

Hỏi: Bò cái đẻ được 2 lứa, lứa tiếp theo đi giống rồi, sau khoảng 20 ngày lại đi giống nữa. Hỏi cách phát hiện bò đi giống thành công?

Trả lời:

Hiện nay, trong chăn nuôi bò nông hộ ở nước ta, cách hiệu quả nhất để phát hiện bò lấy giống thành công chỉ là theo dõi qua chu kỳ động dục kế tiếp của bò (trung bình 21 ngày), nếu phối giống mà qua chu kỳ này, mà bò không động dục lại có thể xem là lấy giống thành công.

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi